Algemene voorwaarden van gebruik

Personen, hij of zij, waaraan in dit document wordt gerefereerd als zijnde ""KLANT"", die gebruik maken van de diensten van of orders plaatsen op www.superpipapo.com, waaraan in dit document wordt gerefereerd als zijnde "SUPERPIPAPO", zijn gebonden aan de volgende algemene voorwaarden:

1 Toepasselijkheid

1.1 - Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van "SUPERPIPAPO" en op alle met "SUPERPIPAPO" aangegane overeenkomsten voor zover van deze Algemene Voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

1.2 - Door het gebruik van de website van "SUPERPIPAPO", het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling, aanvaardt en accepteert de "KLANT" deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op www.superpipapo.com.

1.3 - Indien de "KLANT" verwijst naar zijn/haar voorwaarden, zijn die voorwaarden niet van toepassing tenzij hiermee uitdrukkelijk schriftelijk door "SUPERPIPAPO" is ingestemd en in welk geval de overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverkort van kracht blijven.

1.4 - Onder "KLANT" wordt verstaan iedere bezoeker van de www.superpipapo.com dan welke elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met "SUPERPIPAPO" in een contractuele relatie van welke aard dan ook staat of komt te staan.

1.5 - "SUPERPIPAPO" behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen of aan te vullen.

1.7 - "SUPERPIPAPO" is bevoegd gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden bij de uitvoering van een overeenkomst met de "KLANT". Deze Algemene Voorwaarden zijn in dat geval eveneens onverkort van toepassing.

2 Aanbiedingen/overeenkomsten

2.1 - Alle aanbiedingen van "SUPERPIPAPO" zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 - "SUPERPIPAPO" behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen.

2.3 - Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat de volledige betaling van de geplaatste order is ontvangen op de bankrekening van "SUPERPIPAPO" zoals aangegeven door "SUPERPIPAPO" aan de ""KLANT"" tijdens het plaatsen van de order.

2.4 - De "KLANT" en "SUPERPIPAPO" komen uitdrukkelijk overeen dat door gebruik te maken van electronische communicatievormen een geldige overeenkomst tot stand komt zodra deze orderbevestiging aan "KLANT" is verzonden. De electronische bestanden van "SUPERPIPAPO" gelden, voor zover de wet dit toelaat, hierbij als bewijs.

2.5 - Informatie, afbeeldingen, mededelingen mondeling, telefonisch of via email verstrekt en opgaven met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van de produkten worden zo nauwkeurig mogelijk (weer)gegeven of gedaan. "SUPERPIPAPO" garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en produkten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Afwijkingen kunnen in beginsel geen aanleiding zijn tot schadevergoeding en/of ontbinding.

3 Prijzen en betalingen

3.1 - Alle door "SUPERPIPAPO" vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro's, inclusief omzetbelasting en exclusief verzend- en administratiekosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 - De hoogte van de verzend- en administratiekosten staat op www.superpipapo.com vermeld. Ten aanzien van bepaalde landen en betaalmethoden gelden nadere voorwaarden ten aanzien van de bezorgmethode en daaraan verbonden kosten.

3.3 - Speciale aanbiedingen zijn slechts geldig voor de geldigheidsduur zoals vermeld op de www.superpipapo.com met betrekking tot die speciale aanbieding en kunnen onderhevig zijn aan wijzigingen mocht de ""KLANT"" zijn/haar order nog niet hebben afgesloten en de gewenste artikelen in het winkelmandje bewaart.

3.4 - "SUPERPIPAPO" kan niet aan haar aanbiedingen worden gehouden indien de "KLANT", naar termijn van algemeen geaccepteerde redelijkheid en billijkheid , had behoren te begrijpen dat de aanbieding dan wel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
3.5 - Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.
3.6 - Overeenkomsten waarvoor enige verschuldigde betaling twee weken na de totstandkoming van de overeenkomst niet voldaan is, komen automatisch te vervallen.

4 Levering

4.1 - "SUPERPIPAPO" heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd na ontvangst van betaling.De genoemde levertijden zijn indicatief en overschrijding van enige leveringstermijn geeft de "KLANT" geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van de "KLANT" redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat de "KLANT" de overeenkomst in stand laat. De "KLANT" is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Eventueel reeds betaalde gelden zullen worden geretourneerd.

4.2 - Levering vindt plaats op het door de Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres en zal verzonden worden als gecertificeerde en urgente post middels de Spaanse Post..

5 Eigendomsvoorbehoud

5.1 - De eigendom van produkten gaat pas over, indien de "KLANT" al hetgeen de "KLANT" op grond van enige overeenkomst aan "SUPERPIPAPO" verschuldigd is, heeft voldaan.

5.2 - Het risico ter zake van de produkten gaat reeds over op het moment dat de produkten door "SUPERPIPAPO" aan de vervoerder ter beschikking zijn gesteld. Indien de "KLANT" in gebreke blijft de produkten in ontvangst te nemen of deze niet ontvangt, zijn de hieruit voortvloeiende schade en kosten voor zijn/haar rekening. In dit laatste geval zal "SUPERPIPAPO" verplicht zijn een kopie van bewijs van verzending door de Spaanse Post dienen te overleggen , inclusief informatie over de verzenddatum, het gewicht van het pakket alsmede de betaalde verzendkosten. Eventuele retourzendingen aan "SUPERPIPAPO" zijn voor rekening van de "KLANT" en moeten gefrankeerd en onder schriftelijke opgaaf van redenen geschieden.

6 Garantie en aansprakelijkheid

6.1 "SUPERPIPAPO" geeft drie maanden garantie op de aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet in het geval er sprake is van slijtage en deze als normaal kan worden beschouwd en verder in de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onachtzaamheid, waterschade, bevriezing en verontreiniging.
De toepasselijkheid van de garantie is ter beoordeling van "SUPERPIPAPO".

6.2 - "SUPERPIPAPO" is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan de "KLANT" of anderen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de kant van "SUPERPIPAPO". "SUPERPIPAPO" is nimmer aansprakelijk voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.
6.3 - Indien "SUPERPIPAPO", om welke reden dan ook, gehouden is enige schade te vergoeden dan zal de schadevergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het produkt of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

6.4 - Het is mogelijk dat "SUPERPIPAPO" op haar website links opneemt naar andere websites die mogelijk interessant of informatief voor de bezoeker kunnen zijn. Dergelijke links zijn louter informatief. "SUPERPIPAPO" is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen of het gebruik dat ervan kan worden gemaakt.

6.5 - "SUPERPIPAPO" draagt geen verantwoordelijkheid voor de afdracht van de in het land van ontvangst geldende importbelastingen of andere heffingen. De "KLANT" bevestigt met het accepteren van de voorwaarden dat deze verantwoordelijkheid uitsluitend van de "KLANT" zelf is.

7 Force Majeure

7.1 - In geval van Force Majeure is "SUPERPIPAPO" niet gehouden haar verplichtingen jegens de "KLANT" na te komen, respectievelijk wordt de verplichting opgeschort voor de duur van de Force Majeure.
7.2 - Onder Force Majeure wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de "KLANT" geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning. Tevens wordt onder Force Majeure verstaan storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van www.superpipapo.com.

8 Intellectueel eigendom

8.1 - De "KLANT" erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van weergegeven informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de produkten en/of met betrekking tot de website berusten bij "SUPERPIPAPO", haar toeleveranciers of andere rechthebbenden.

8.2 - Onder intellectuele eigendomsrechten worden verstaan octrooi-, auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder tevens begrepen al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciële know how, methoden en concepten.

8.3 - Het is de "KLANT" verboden gebruik te maken, daaronder het aanbrengen van wijzigingen begrepen, van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals bijvoorbeeld verveelvoudiging, zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van "SUPERPIPAPO", haar toeleveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het louter gaat om privé gebruik in relatie tot het product zelf.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Uitsluitend Spaans recht is van toepassing op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Castellon, Spanje.

10 Diversen

10.1 De huidige voorwaarden zoals in de "Disclaimer" alsmede in de "Algemene Voorwaarden" regelen het gebruik en de diensten van het internet portaal en virtuele winkel: "http://www.superpipapo.com", waarvan eigenaar SUPERPIPAPO Vinaròs S.L. met NIF B-12821526, met adres Cale R 19 – Cala Puntal, 12500 Vinaròs, geregistreerd in de Kamer van Koophandel te Castellon/Spanje onder, in dit document gerefereerd aan als zijnde "SUPERPIPAPO". Het Europese BTW nummer is: ES-B12821526

De bijbehorende fysieke winkel van "SUPERPIPAPO", genoemd Créate, bevindt zich tevens op:

Calle R 19 – Cala Puntal
12500 Vinaros
Spain

- Email: super@superpipapo.com
- Telefoon: +34 661 82 61 63

10.2 Gelieve alle correspondentie te zenden aan bovenstaand adres of email adres.

10.3 Wanneer door "SUPERPIPAPO" gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De "KLANT" kan nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat "SUPERPIPAPO" deze Algemene Voorwaarden soepel toepast.