SUPERPIPAPO

In Style with Your Pet!

Geniet van onze Unieke Designs voor Honden Katten Paarden en hun Baasjes!

Algemene gebruiksvoorwaarden

De bestellingen van personen, die in dit document “KLANT” worden genoemd, geplaatst op www.superpipapo.com, in dit document “SUPERPIPAPO” genoemd, zijn onderworpen aan de volgende Algemene Voorwaarden:

1 Toepasselijkheid

1.1 – Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van “SUPERPIPAPO” en op alle overeenkomsten met “SUPERPIPAPO”, voor zover partijen niet uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen dat deze Algemene Voorwaarden niet van toepassing zijn.

1.2 – Bij aanvaarding van een aanbieding of bestelling aanvaardt de “KLANT” de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden alsmede alle andere wettelijke rechten en plichten zoals die staan vermeld op www.superpipapo.com.

1.3 – “KLANTEN” die hun eigen voorwaarden wensen te gebruiken, moeten het uitdrukkelijke schriftelijke akkoord van “SUPERPIPAPO” hebben, waarbij alle andere Algemene Voorwaarden ongewijzigd van toepassing blijven.

1.4 – Een “KLANT” wordt gedefinieerd als elke bezoeker van de website of elke persoon of rechtspersoon die een contractuele relatie heeft of wil hebben met “SUPERPIPAPO”.

1.5 – “SUPERPIPAPO” heeft het recht deze Algemene Voorwaarden te allen tijde aan te passen of er voorwaarden aan toe te voegen.

1.6 – “SUPERPIPAPO” is bevoegd om bij de uitvoering van de overeenkomst met een “KLANT” gebruik te maken van tussenpersonen en andere derden, in welk geval deze Algemene Voorwaarden eveneens ongewijzigd van toepassing zijn.

2 Aanbiedingen / overeenkomsten

2.1 – Alle aanbiedingen van “SUPERPIPAPO” zijn vrijblijvend en zolang de voorraad strekt.

2.2 – “SUPERPIPAPO” heeft uitdrukkelijk het recht de prijzen te actualiseren.

2.3 – Een overeenkomst is tot stand gekomen wanneer de “KLANT” de volledige betaling van de bestelling heeft ontvangen op de bankrekening van “SUPERPIPAPO” zoals aangegeven aan de “KLANT” die de bestelling plaatst.

2.4 – De “KLANT”´ en “SUPERPIPAPO” komen uitdrukkelijk overeen dat het gebruik van elektronische communicatiemiddelen een geldige overeenkomst oplevert zodra een overeenkomst tot stand is gekomen. De elektronische archieven van zowel “SUPERPIPAPO” als “CLIENT” worden beschouwd als wettelijk aanvaardbaar geldig bewijsmateriaal of een aanwijzing van bewijs.

2.5 – Informatie, grafieken, afbeeldingen, mondelinge mededelingen, telefonisch of via e-mail verstrekt, alsmede alle verklaringen met betrekking tot alle aanbiedingen en de belangrijkste kenmerken van producten worden zo nauwkeurig mogelijk weergegeven of gedaan. SUPERPIPAPO” garandeert echter niet dat alle aanbiedingen en producten volledig met de gegeven informatie in overeenstemming zijn. Principiële afwijkingen kunnen niet leiden tot schadevergoeding en/of annulering.

3 Prijzen en betalingen

3.1 – Alle door “CREATE” opgegeven prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW en exclusief verzendkosten en administratiekosten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.

3.2 – De verzendkosten en administratiekosten staan vermeld op de internetsite. Deze kosten en vergoedingen zijn afhankelijk van de waarde van de bestelling maat betaling en de gevraagde verzendmethode.

3.3 – Speciale aanbiedingen zijn alleen geldig gedurende de periode die op de internetsite voor die specifieke aanbieding staat vermeld en kunnen worden gewijzigd indien de “KLANT” zijn bestelling niet heeft afgerond in het betalingssysteem terwijl hij de gewenste artikelen in zijn winkelmandje heeft opgeslagen.

3.4 – “SUPERPIPAPO” is niet verplicht gevolg te geven aan aanbiedingen en indien de “KLANT” door toepassing van de in het maatschappelijk verkeer geldende redelijke en billijke criteria duidelijk had kunnen vaststellen dat er sprake was van een fout of een tikfout.

3.5 – Aanbiedingen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

3.6 – Overeenkomsten, waarvoor enige verschuldigde betaling niet door “SUPERPIPAPO” is ontvangen na twee weken na de oorspronkelijke besteldatum, worden automatisch geannuleerd.

4 Levering

4.1 – “SUPERPIPAPO” heeft de meeste artikelen op voorraad. Bestellingen worden zo snel mogelijk behandeld en verzonden nadat de volledige betaling van de bestelling is ontvangen. De verzendtermijn is echter strikt indicatief en wordt niet gegarandeerd. Bij overschrijding van de aangegeven verzendtermijn heeft de Klant geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht de overeenkomst in dat geval te ontbinden, tenzij de vertraging van zodanige duur is dat van de Klant redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat hij de overeenkomst in stand laat. De Klant is in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is. Het aan “SUPERPIPAPO” betaalde bedrag voor de geannuleerde bestelling zal worden terugbetaald.

4.2 – De bestelling wordt verzonden naar het verzendadres zoals opgegeven door de “KLANT” wanneer de bestelling is voltooid en zal altijd worden verzonden als een urgente en gecertificeerde brief of pakket zoals gecertificeerd door de Spaanse Post.

5 Eigendom en risico’s

5.1 – De eigendom van de producten gaat pas over op de “KLANT” wanneer het volledige bedrag van de bestelling(en) is betaald en de “KLANT” aan zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst heeft voldaan.

5.2 – Het risico met betrekking tot de producten gaat over op de “KLANT” op het moment dat de producten ter beschikking worden gesteld aan de leverende partij. Elke retourzending is op risico en kosten van de “KLANT” en moet vergezeld gaan van een schriftelijke verklaring waarin de redenen voor de retourzending worden uitgelegd. Indien de klant de producten niet ontvangt zijn de kosten en schade hierdoor veroorzaakt voor rekening van de “KLANT”. In dit geval is “SUPERPIPAPO” verplicht om op verzoek een kopie van de certificeringsfactuur en de verzending van de producten voor te leggen, met inbegrip van informatie over de datum van verzending, het gewicht van het pakket en de betaalde verzendkosten.

6 Garantie en verantwoordelijkheid

6.1 – “SUPERPIPAPO” biedt drie maanden garantie op alle aangekochte artikelen. Deze garantie geldt niet bij schade door normale slijtage en in een van de volgende gevallen: ondeskundig gebruik, opzet of grove onoplettendheid, waterschade, bevriezing en bederf. De toepasselijkheid van de garantie zal worden onderzocht door “SUPERPIPAPO” om de gegrondheid ervan vast te stellen.

6.2 – “SUPERPIPAPO” kan nimmer gehouden zijn tot betaling van enige schadevergoeding aan Afnemer of derden, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van “SUPERPIPAPO”. “SUPERPIPAPO” kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor nevenschade, bedrijfsschade, indirecte schade en winst- of omzetderving.

6.3 – Indien “SUPERPIPAPO” om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan is de schadevergoeding nooit hoger dan het bedrag op de factuur van het product of de dienst waardoor de schade is veroorzaakt.

6.4 – Op haar internetsite biedt “SUPERPIPAPO” links aan naar andere internetsites die interessant of informatief kunnen zijn voor haar bezoekers. Deze links zijn puur informatief. “SUPERPIPAPO” is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de internetsite waarnaar wordt verwezen of het gebruik ervan. 6.5 – “SUPERPIPAPO” aanvaardt noch is verantwoordelijk voor de betaling van belastingen, douanetarieven of andere bijdragen die door de wetgever van het land van bestemming worden opgelegd met betrekking tot de verzonden artikelen. Door de voorwaarden te aanvaarden drukt de “KLANT” uit dat deze verantwoordelijkheid uitsluitend bij de “KLANT” zelf ligt.

7 Overmacht

7.1 – In geval van overmacht is “SUPERPIPAPO” niet gehouden haar verplichtingen jegens de Afnemer na te komen of wordt de verplichting opgeschort zolang de overmacht duurt.

7.2 – Overmacht is elke omstandigheid waarover “SUPERPIPAPO” geen controle heeft, waardoor “SUPERPIPAPO” haar verplichtingen jegens de Afnemer geheel of gedeeltelijk niet kan nakomen. Tot deze omstandigheden behoren staking, brand, bedrijfsstoringen, storingen in de energievoorziening, niet of niet-tijdige levering door leveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van een door de overheid afgegeven vergunning. Storingen in een (telecommunicatie)netwerk of gebruikte communicatiesystemen alsmede het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite worden eveneens onder overmacht verstaan.

8 Intellectuele eigendom

8.1 – De “KLANT” erkent uitdrukkelijk dat alle rechten van intellectuele eigendom van de verstrekte informatie, afbeeldingen, mededelingen of andere uitingen met betrekking tot de producten, de inspiratie en de internetsite in het algemeen berusten bij “SUPERPIPAPO” , haar leveranciers of andere rechthebbenden.

8.2 – Intellectuele eigendom omvat octrooien, auteursrechten, handelsmerken, grafische en modelrechten en andere (intellectuele eigendoms)rechten, waaronder technische en/of commerciële knowhow, methoden en ontwerpen, zowel gepatenteerd als niet-gepatenteerd.

8.3 – Het is “KLANT” verboden gebruik te maken, met inbegrip van het maken van aanpassingen, van intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in dit artikel, zoals duplicatie, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van “SUPERPIPAPO”, haar leveranciers of andere rechthebbenden, tenzij het gebruik louter persoonlijk is in relatie tot het product zelf.

9 Toepasselijk recht en bevoegde rechter

9.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Algemene Voorwaarden en Bepalingen, is uitsluitend het Spaanse recht van toepassing.

9.2 Alle geschillen tussen partijen zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Spanje.

10 Diverse

10.1 De huidige kennisgevingen in de “disclaimer” als in de “Algemene Voorwaarden” regelen het gebruik en de diensten van het internetportaal en virtuele winkel : “http://www.superpipapo.com”, eigendom van Créate Vinaròs S.L. met zetel te Calle R 19 – Cala Puntal, 12500 en Vinaròs con NIF B-12821526, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en Castellón, in dit document aangeduid als “SUPERPIPAPO.”. Het Europese Intercommunautaire BTW-nummer is: ES- B12821526

De bijbehorende fysieke winkel van “SUPERPIPAPO”, genaamd Créate, is gevestigd op:

Adres:
Calle R 19 – Cala Puntal, 12500 en Vinaròs
Spanje

– E-mail: super@superpipapo.com
– Telefoon: +34 661 82 61 63

10.2 Wij verzoeken u vriendelijk alle correspondentie naar bovenstaand adres of e-mailadres te sturen.

10.3 Wanneer door “SUPERPIPAPO” gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van de Algemene Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Algemene Voorwaarden te eisen. De Afnemer kan geen enkel recht doen gelden op grond van het feit dat “SUPERPIPAPO” deze Algemene Voorwaarden soepel heeft toegepast.